Przedszkole nr 61 Gajowickie Skrzaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole61.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

• brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
• dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
• brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:
• zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-03-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jandy Joanna,
jandy1506@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 04 wew. 101.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola ul. Gajowicka 199, 53-150 Wrocław

nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, niezmiernie trudne byłoby dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak w ramach planowanych remontów będą podjęte kroki, zmierzające do ułatwienia dostępu do placówki osobom niepełnosprawnym.

Budynek :Do budynku są 3 wejścia 2 z poziomu przyziemia 2 schodkami na dół , 1 wejście główne po schodach. Budynek składa się z czterech kondygnacji bez windy osobowej. Budynek jest zabytkowy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wąska klatka schodowa, strome schody, liczne progi, poręcze przy schodach. Wejście główne :Wejście główne po schodach poręcze po obu stronach. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Gabinet Dyrektora :Gabinet znajduje się na 2 piętrze. Pomieszczenia: Sale dla dzieci nie są dostępne dla osób na wózkach. Na drzwiach do sal znajdują się nazwy grup oraz ich symbole, zawieszone na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących oraz brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a. Pomieszczenia sanitarne :Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe :Przedszkole nie miejsc parkingowych, jak również miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym :Do budynku z psem asystującym można wejść tylko do gabinetu dyrektora. Przewodnik nie ma obowiązku zakładania kagańca dla psa przewodnika. Dostosowania :Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy –niedostępne. Posadzki antypoślizgowe –niedostępne. Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących –niedostępne. Schody :Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w środkowej części budynku. Schody wyposażone są w poręcze. Dojazd :Budynek przedszkola, mieści się przy ul. Gajowickiej 199 we Wrocławiu. Dojazd możliwy samochodem osobowym bez możliwości skorzystania z parkingu na terenie przedszkola z uwagi na brak parkingu. Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe znajdują się w odległości 600m: linia 6,7, 2, 17, 126, D, 112, 113Obsługa osób słabosłyszących:
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących.

Data publikacji strony: 2021-03-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17